Asistovaný kontakt

Asistované předání dítěte

Při asistovaném předání dítěte dochází k předávání nezletilého dítěte mezi osobou, která má v péči nezletilé dítě osobě, které jej v péči nemá (rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.) Pracovník je nestranným pozorovatelem, který v případě potřeby může situaci uklidnit. Předávání je možné realizovat na našem pracovišti nebo v místě bydliště rodiče.

Asistovaný kontakt

Při asistovaném kontaktu dochází k setkávání nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.). Asistované kontakty tak poskytují možnost navázat, rozvíjet či udržovat vazbu a kontakt mezi dítětem, které je v péči jednoho z rodičů a rodičem, který dítě nemá ve výlučné péči. Toto se děje v bezpečném prostředí za přítomnosti pracovníka asistovaných kontaktů.

Jedná se například o situace, kdy jeden z rodičů (příp. rodinných příslušníků) neměl s dítětem kontakt delší dobu, v případech, kdy probíhá soudní spor o výchovu a výživu dítěte, ev. trestní řízení, nebo v dalších případech, kdy asistovaný kontakt nařídí soud nebo doporučí orgán sociálně právní ochrany dětí.

Asistovaný kontakt vychází ze zákonné úpravy styku rodiče s dítětem §887 –  §891 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z čehož vyplývá následující:

 • Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
 • Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud také může určit podmínky styku, zejména místo kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popř. nesmějí styku účastnit.
 • Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
 • Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje.
 • Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
 • Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho potřeb (např. zdravotní stav dítěte, užívání léků dítěte).

Cíl asistovaného kontaktu

AK má za cíl podporovat a směřovat vývoj situace v rodině k pozitivním změnám a usilovat o její zlepšení, kdy v ideálním případě probíhá kontakt rodičů (nebo prarodičů) s dětmi přirozeně bez potřeby přítomnosti pracovníka

Místo a čas asistovaných kontaktů

Asistované kontakty se konají na adrese Kostelní 1079, 434 01 Most v organizaci MOSŤÁČEK.CZ. Pro tyto účely je zde zřízena kancelář pracovníka asistovaných kontaktů a vybavená herna. Po předchozí domluvě s pracovníkem je možné uskutečnit asistované kontakty i mimo zařízení, např. v parku, na hřišti apod.

Asistované kontakty poskytujeme ve všední dny od 8 do 18 hodin. Asistované kontakty neposkytujeme o státních svátcích. Vždy záleží na rozhodnutí soudu nebo konkrétní dohodě s uživateli a aktuální kapacitě zařízení.

Navázání spolupráce

Asistované kontakty se mohou uskutečňovat na základě

 • soudního rozsudku
 • nařízení / doporučení OSPOD
 • dohody mezi jednotlivými stranami

 Důvody k odmítnutí asistovaných kontaktů

 • uživatelé žijící mimo ORP Most
 • plná kapacita zařízení
 • porušení pravidel

 V případě plné kapacity zařízení je uživatel (zájemce) zařazen do evidence a v případě uvolnění termínu bude kontaktován pracovníkem asistovaných kontaktů.

Četnost setkávání lze upravovat dle situace a kapacity nebo po konzultacích s dalšími orgány (v případě rozsudku záleží na rozhodnutí soudu).

Maximální délku trvání asistovaných kontaktů nelze předem stanovit (individuálně dle jednotlivých případů), vhodná doba jsou však 3 měsíce, když je zřejmé, že asistované kontakty plní svůj účel. Poté je vhodné rozhodovat o dalším postupu ve spolupráci s pracovníky soudu, OSPOD, s rodiči či jinými institucemi.

Průběh asistovaného kontaktu

Domluvení termínu první schůzky
Termíny si objednávejte ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin telefonicky 737 074 891 nebo emailem mostacek@mostacek.cz.

Úvodní schůzka

 • trvá cca 50 minut
 • probíhá v naší kanceláři na adrese Kostelní 1079, 434 01 Most
 • vyjasníme si vaše představy a informujeme vás o našich službách
 • seznámíte se s pracovníkem, s prostory zařízení a  pravidly realizace asistovaného kontaktu
 • podepíšeme Smlouvu o poskytování asistovaného kontaktu

Je vhodné mít s sebou občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, znát iniciály své i dětí a přinést s sebou veškerou dokumentaci (soudní rozsudky, posudky, doporučení, atp.), které by mohly s případem souviset.

Pravidla asistovaných kontaktů

 • V případě, že v rozsudku soudu nebo v dohodě není uvedeno jinak, rodič, který má dítě v péči a na asistovaný kontakt jej přivádí, není nadále přítomen u kontaktu s druhým rodičem. Po dobu setkání musí ze zařízení odejít. Výjimku tvoří děti mladší 3 let. V těchto případech je na zvážení pracovníka, zda povolí přítomnost druhého rodiče při AK, aby v případě potřeby dítě zklidnil či uspokojil jiné potřeby.
 • Pracovník je u AK v roli nestranného pozorovatele, zasahuje v případě potřeby. Dohlíží, zda nedochází k jakékoli formě nátlaku či násilí, negativnímu ovlivňování či dalším nežádoucím situacím. V kompetenci pracovníka je také setkání dříve ukončit či na potřebnou dobu přerušit. V případě hrubého porušování pravidel či nevhodného chování je v kompetenci pracovníka volat Policii ČR. Pracovník mapuje situaci a dohlíží na hladký průběh.
 • Žádný z účastníků AK nesmí být po dobu setkání pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek. Pokud se tak stane, pracovník má v kompetenci setkání odmítnout zrealizovat a v danou chvíli kontakt neuskutečnit.
 • V průběhu AK je povoleno pořizovat foto či audio a video záznamy pouze v případě, že by souhlasili všichni účastníci AK a písemně toto stvrdili svým podpisem.  
 • V případě, že se jedna strana nemůže na domluvený termín setkání dostavit, či děti nebo rodič jsou nemocní, je zapotřebí s předstihem kontaktovat pracovnici, a také druhou stranu (druhého rodiče). V případě rozsudku je nepřítomnost třeba doložit oficiální zprávou od lékaře či zaměstnavatele, atp. Zařízení není povinno zajišťovat komunikaci mezi jednotlivými stranami.
 • Pracovník spolupracuje s OSPOD a na jejich žádost píše zprávu o průběhu asistovaných kontaktů. Zařízení se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, kdy dle §53 tohoto zákona máme povinnost na výzvu OSPOD sdělit informace a údaje o případu.
 • Pracovník spolupracuje se soudem a na žádost píše zprávu o průběhu asistovaných kontaktů. V případě nedodržování soudního rozsudku, sabotování setkávání či časté odvolávání domluvených termínů a nedodávání potvrzení bude zařízení informovat soud, OSPOD či jiné orgány a takové jednání může být bráno za úmyslné maření úředního rozhodnutí.
 • O průběhu asistovaného kontaktu / předání dítěte vyhotovujeme zprávu nejpozději do sedmi pracovních dnů od realizace služby. Tyto zprávy poskytujeme pouze zadavateli AK. To znamená, na žádost soudu, zasíláme pouze soudu. Na žádost OSPOD, zasíláme OSPOD, na žádost rodičů, předáváme oběma rodičům.
 • Služba asistovaných kontaktů je poskytovaná uživatelům, které doporučí mostecký OSPOD nebo jsou v evidenci mosteckého OSPOD, zdarma.
 • V ostatních případech je služba hrazená ve výši 1.000,- za hodinu. V této ceně je zahrnuta přítomnost pracovníka asistovaného kontaktu včetně souvisejících služeb (zápis z AK, nájem, energie apod.).

 Ohlašovací povinnost

Dle zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, dle §7 odst. 2 je každý pracovník oprávněn upozornit OSPOD či Policii ČR:

 • na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti,
 • v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo mravní vývoj,
 • či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči atd.