SAS pro osoby s PAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS pro osoby s PAS

Poslání

Posláním SAS pro osoby s PAS je poskytnout podporu rodinám, které byly postaveny před skutečnost, že jejich dítě trpí některou z diagnóz poruch autistického spektra, nebo jim bylo sděleno, že u jejich dítěte existuje na tuto poruchu podezření.

Podpora je zaměřena na rodiny, pro které je tato skutečnost nová i na rodiny, u jejichž dětí je diagnóza známá delší dobu, ale jejich situace je dlouhodobě nepříznivá, to znamená na rodiny, které se ocitly v krizové situaci, již nedokážou samy bez pomoci překonat a u jejichž dětí existují rizika ohrožení jejich vývoje.

Smyslem je pomoci rodinám zorientovat se v nové tíživé situaci a poskytnout jim takovou podporu, která vychází z jejich potřeb a směřuje ke zlepšení jejich situace.  Prostřednictvím odborné pomoci se snažíme zlepšit situaci uvnitř rodiny i její postavení a začlenění v širším okolí, její nezávislost a samostatnost.

Cíle

 • Předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování celé rodiny.
 • Poskytnout rodičům potřebné informace, pomoct jim zorientovat se v systému sociální podpory a služeb tak, aby věděli, na jaké instituce se v případě potřeby mohou obrátit a jak mají postupovat.
 • Informovat rodiče o problematice PAS v jejich různých aspektech, se kterými se potkávají či v budoucnu budou potkávat.
 • Stabilizovat situaci v úzkém rodinném kruhu (dítě s PAS, rodiče, sourozenci) i širší rodině.
 • V rámci rodiny vytvářet a posilovat funkční vztahy.
 • Co nejvíce posílit kompetence rodiny tak, aby v budoucnu byla schopna zvládat krizové situace samostatně.
 • V rámci individuální i skupinové práce s dítětem podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte s PAS, aby se dokázalo pohybovat v přirozeném prostředí, žít společně s rodiči a učit se novým dovednostem.
 • Podpořit dítě s PAS v začlenění do širšího okolí (škola, volnočasové aktivity, vrstevníci aj.).
 • Podpořit rodinu v sociálním začlenění, aby mohla v rámci svých možností a potřeb zvládat obvyklé činnosti a udržovat přirozené sociální vztahy a vazby s okolím.
 • Zprostředkovávat vzájemná setkávání rodin s dětmi s PAS.

Zásady

Individuální přístup, princip důstojnosti

Poskytovanou službu přizpůsobujeme možnostem, potřebám a požadavkům rodiny s ohledem na její aktuální situaci a zvyklosti. Konkrétní cíle společně definujeme v Individuálním plánu klienta.

Respektujeme kulturní, sociální a výchovná specifika každé rodiny.

Právo volby

Při poskytování služeb jsou rodina a pracovníci SAS rovnocennými partnery.

Klient se sám rozhoduje, jaké služby využije.

Pracovníci SAS nedělají žádné kroky bez souhlasu klienta a jsou povinni respektovat jeho rozhodnutí.

Klient se podílí na tvorbě Individuálního plánu.

Týmová spolupráce a komplexnost služeb

Při poskytování služby se klient a pracovníci SAS stávají členy interdisciplinárního týmu, který ve spolupráci s dalšími odborníky (předškolní, školní zařízení, školská poradenská zařízení, psychologové, psychiatři, sociální poradny, krajské a magistrátní úřady atd.) pracuje na zlepšení situace rodiny.

Klient je přítomen všech rozhodujících jednání, která se ho týkají.

Respektování soukromí

Veškeré informace o rodině jsou poskytovány pouze s jejím souhlasem.

Organizace má zpracovaný vnitřní postup nakládání s dokumentací klienta (Pravidla pro zpracování a vedení dokumentace).

Při terénní práci v domácím či jiném prostředí vstupuje pracovník SAS pouze na místa, kam je zván.

Návaznost péče

Sociálně aktivizační služba se snaží o sociální integraci rodiny a dítěte s PAS do jejího okolí.

Pracovníci SAS usilují o navázání kontaktu se službami, které jsou pro danou rodinu vhodné (sociální služby, školní a předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra, odborníci atd.).

V průběhu poskytování je klient pravidelně informován o službách v jeho okolí, případně v kraji.

Cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi, včetně neúplných rodin, v nepříznivé sociální situaci spojené s podezřením nebo již diagnostikovaným onemocněním poruchy autistického spektra, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Poskytované služby

 • základní sociální poradenství
 • pomoc a asistence při jednání a komunikaci s úřady a institucemi
 • pomoc s administrativními úkony, vyplnění formulářů
 • pomoc při zvyšování rodičovských kompetencí
 • pomoc při vytváření podmínek pro správný vývoj dítěte
 • pomoc v získávání sociálních kontaktů – rodičovské skupiny
 • pomoc při řešení bytové situace a otázky bydlení
 • pomoc při stabilizaci financí v rodině
 • pomoc s hledáním zaměstnání, udržení si zaměstnání a možnosti zvyšování kvalifikace
 • pomoc s hospodařením, rodinným rozpočtem
 • pomoc s hledáním lékařů pro děti i rodiče

Služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakty na pracovníky

Bc. Jana Doleželová, sociální pracovnice, tel. 725 126 692, email: dolezelova@mostacek.cz

Bc. Eliška Ťapušíková, speciální pedagog, tel. 725 126 583, email: mostacek@mostacek.cz

Mgr. Helena Fadrhonsová, vedoucí služby, tel. 737 074 891, email: fadrhonsova@mostacek.cz

Adresa

Kostelní 1079, 434 01 Most

Otevírací doba

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 13:00

Po předchozí domluvě s pracovníkem lze i mimo uvedené časy.